Regulamin wykorzystania Voucheru Cititravel.pl

Regulamin sprzedaży i realizacji Voucherów:

§1 Postanowienia ogólne

1. Vouchery Cititravel.pl są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi Posiadacza Vouchera do jego wymiany na usługi turystyczne dostępne na stronie www.cititravel.pl

2. Emitentem Voucherów jest firma Cititravel Polska Sp. z o.o ul. Słowiańska 38A/B, 61-664 Poznań

3. Posiadacz Vouchera może dokonać zakupu dowolnych usług turystycznych dostępnych na stronie www.cititravel.pl do równowartości jego nominału.

4. Realizacja Vouchera odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju oferty.

5. Emitent Voucherów może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.

6. Posiadaczem Vouchera w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot nabywający Voucher.

7. Nominał Vouchera jest określony na awersie.

§2 Realizacja Vouchera nabywanych na drodze zakupu.

1. Voucher jest ważny od daty zakupu.

2. Vouchera zachowuje swoją ważność na okres 24 miesięcy od daty emisji.

3. Vouchery nabywane przez jeden podmiot sumują się.

4. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.

5. Jeśli wartość oferty jest wyższa od środków pozostałych do wykorzystania w ramach Vouchera, Posiadacz Vouchera może dopłacić różnicę na kwotę będącą różnicą wartości oferty i środków pozostałych do wykorzystania w ramach Vouchera, wystawionej zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6. Posiadacz Vouchera dokonuje wyboru usługi z oferty dostępnej na stronie www.cititravel.pl

7. Zamówioną usługę, której wartość nie przekracza środków dostępnych w ramach Vouchera uważa się za opłaconą zmniejszając kwotę środków w ramach Vouchera o wartość zrealizowanej usługi.

8. Vouchery dostarczane są w wersji drukowanej listem poleconym w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Cititravel Poslka Sp. z o.o

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Cititravel Polska Sp. z o.o. w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na www.cititravel.pl

 

Cititravel.pl- biuro podróży
ul. Słowiańska 38A/B, 61-664 Poznań,
NIP: 778-14-33-736
REGON: 300256368
KRS: 0000253127, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 2 250 000,00 PLN